Firma Wycena Nieruchomości Marta Czernicka świadczy usługi w zakresie sporządzania operatów szacunkowych, opinii, analiz oraz ekspertyz w celu określenia wartości nieruchomości.
Firma świadczy usługi dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, szczególnie instytucji finansowych, publicznych, samorządowych oraz innych podmiotów działających na rynku nieruchomości.
Wyceny nieruchomości wykonywane są na podstawie uprawnień zawodowych nr 6839 wydanych przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

O firmie

Firma Wycena Nieruchomości Marta Czernicka świadczy usługi w zakresie sporządzania operatów szacunkowych, opinii, analiz oraz ekspertyz w celu określenia wartości nieruchomości.

Oferta:

Firma oferuje:
- wycena nieruchomości – sporządzanie operatu szacunkowego,
- analizę rynku nieruchomości,
- doradztwo w zakresie nieruchomości,

Obszar działalności:

Powiaty:
Dębica, Kolbuszowa, Tarnów,
Ropczyce, Jasło, Mielec,

Nieruchomość – zgodnie z art. 46 Kodeksu cywilnego:
„nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej, stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), a także budynki lub ich części, jeśli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”

Wg ustawy o gospodarce nieruchomościami:
1) nieruchomość gruntowa – to grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności
2) działka gruntu – to niepodzielona, ciągła część powierzchni ziemskiej stanowiąca część lub całość nieruchomości gruntowej
3) wycena nieruchomości – to postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości
4) określanie wartości nieruchomości – to określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości

Wycena gruntu

Wycena gruntu (nieruchomość gruntowa) – to wyodrębniona pod względem własności część powierzchni ziemskiej. Nieruchomość, jako „część powierzchni ziemskiej” musi posiadać granice, czyli być fizycznie wyodrębniona poprzez określenie granic zewnętrznych...

Więcej informacji...

Wycena budynku

Wycena budynku - występuje, gdy grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego są oddawane w użytkowanie wieczyste. Następuje wówczas oddzielenie praw własności gruntu od praw własności budynków i urządzeń...

Więcej informacji...

Wycena lokalu

Wycena nieruchomości dotycząca lokalu obejmuje samodzielny lokal, pomieszczenia przynależne oraz udział w nieruchomości wspólnej. Nieruchomość lokalową stanowi samodzielny lokal mieszkalny...

Więcej informacji...

Comments are closed.