Ze względu na kryterium funkcjonalności gruntu wyróżnia się rodzaje nieruchomości:
1) rolne – które służą lub mogą służyć do prowadzenia na nich działalności wytwórczej w rolnictwie, produkcji roślinnej lub zwierzęcej, np. pastwiska, grunty orne, łąki, sady
2) leśne – to grunty przeznaczone do produkcji leśnej, związane z gospodarką leśną lub stanowiące rezerwat przyrody, wchodzące w skład parku narodowego lub wpisane do rejestru zabytków
3) przemysłowe – to nieruchomości odpowiednio uzbrojone i zabudowane przez obiekty przystosowane do prowadzenia na nich działalności innej niż rolna, np. hale, magazyny, kopalnie
4) komercyjne – to nieruchomości na których może być prowadzona działalność handlowa lub usługowa, np. sklepy, biura, hotele
5) mieszkaniowe – to nieruchomości, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych ich właścicieli lub użytkowników
5) rekreacyjne – to nieruchomości służące zaspokojeniu potrzeb sportowych, wypoczynkowych
6) pozostałe – to nieruchomości nie zakwalifikowane do żadnej z powyższych grup np. parki, cmentarze, plaże

Comments are closed.