Nieruchomość budynkowa (wycena budynku) – występuje, gdy grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego są oddawane w użytkowanie wieczyste. Następuje wówczas oddzielenie praw własności gruntu od praw własności budynków urządzeń. Występują trzy rodzaje praw: prawo własności nieruchomości gruntowej przysługujące np. Skarbowi Państwa, prawo własności nieruchomości budynkowej przysługujące użytkownikowi wieczystemu oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu
Nieruchomość budynkowa – wycena obejmuje takie prawa związane z użytkowaniem wieczystym, dla jakiego celu ma zostać sporządzona

Comments are closed.