1. Wycena nieruchomości – sporządzanie operatu szacunkowego.

2. Przeznaczenie:∙ nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane∙ nieruchomości lokalowe będące przedmiotem prawa własności∙ nieruchomości ograniczone prawami rzeczowymi (własnościowe spółdzielcze prawo dolokalu, służebność)∙ nieruchomości usługowe (biurowe, magazynowe, itp.)∙ nieruchomości rolne, leśne, zadrzewione i zakrzewione

3. Cel:∙ sprzedaż, zakup, zamiana∙ zabezpieczenie kredytu∙ postępowanie spadkowe∙ podział majątku∙ zniesienie współwłasności∙ ustalenie wysokości odszkodowań∙ oddanie w użytkowanie wieczyste oraz aktualizacja opłaty rocznej∙ określenie poniesionych nakładów

4. Dla klientów:∙ indywidualnych∙ instytucjonalnych (urzędy miasta i gminy, urzędy skarbowe, banki, sądy)∙ indywidualnych inwestorów

5. Analiza rynku nieruchomości.

6. Doradztwo w zakresie nieruchomości.

Comments are closed.